ปานยินดีจันจิราภรณ์, คงคล้ายจิราวรรณ, and เจษฎาลักษณ์วิโรจน์. 2016. “ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างจริยธรรมองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ”. Panyapiwat Journal 8 (August), 156-71. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/65622.