อัตถากรสุธินี. 2016. “การจัดการ: องค์ความรู้และการพัฒนาตัวแบบทางทฤษฎี”. Panyapiwat Journal 8 (2), 215-26. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/65662.