พงศ์วิริทธิ์ธร รัฐนันท์, ภัควิภาส ภาคภูมิ, ทรงศิริโรจน์ สุธีมนต์, and กันทะวงศ์วาร เบญญาภา. 2017. “ส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจซื้อหัตถกรรมสิ่งทอ จากภูมิปัญญาชนเผ่าชาติพันธุ์ล้านนา: ชนเผ่าปกาเกอะญอ”. Panyapiwat Journal 9 (1):25-37. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/85018.