เพ็งลี สุนิดา, and สรไกรกิติกูล มณฑล. 2017. “การพัฒนาแผนการรักษาพนักงานแบบมีส่วนร่วม”. Panyapiwat Journal 9 (1):59-69. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/85022.