ลีลาธนาพิพัฒน์ จุฑาทิพย์, and เจษฎาลักษณ์ วิโรจน์. 2017. “ความคลุมเครือในบทบาท ความขัดแย้งในบทบาท และหน้าที่รับผิดชอบมากเกินไป ส่งผลต่อความตั้งใจลาออกจากงานของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน”. Panyapiwat Journal 9 (1):96-107. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/85025.