ชัยวงค์ษา หทัยชนก, and เพิ่มเพียร ธนาสิทธิ์. 2017. “การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานภาคเอกชน”. Panyapiwat Journal 9 (1):108-20. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/85026.