ลักษิตามาศปริญ, and ณ ปทุมศิวารัตน์. 2017. “กลยุทธ์การตลาดสีเขียวและคุณค่าร่วม: ธุรกิจนำเที่ยวไทยในตลาดเออีซี”. Panyapiwat Journal 9 (2), 18-30. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/94353.