กิตติเมธีกุลนารา, ตระกูลอินทร์ภาสประภา, and แสงชัยนวลฉวี. 2017. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงโครงสร้างต่อความตั้งใจซื้อสินค้าในห้างค้าปลีกสมัยใหม่ ในจังหวัดหนองคายของผู้บริโภคชาวลาว”. Panyapiwat Journal 9 (2), 12-26. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/97819.