ทิพยไกรศรสลิลาทิพย์, and วรรณรัตสวัสดิ์. 2017. “ผลกระทบของความสามารถและความอ่อนแอของห่วงโซ่อุปทานที่มีผลต่อความยืดหยุ่นในห่วงโซ่อุปทานและส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน”. Panyapiwat Journal 9 (2), 36-48. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/97825.