เจียมธีระนาถ วิทยา, and ดอนขวา ขวัญกมล. 2017. “ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความเจริญเติบโตขององค์กรของโรงแรม 3-5 ดาว ในจังหวัดนครราชสีมา”. Panyapiwat Journal 9 (2):49-59. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/97830.