ศรีบุรีรักษ์ภัทรนิษฐ์, แย้มบรรจงเปรมฤทัย, นาคะศิริศิระ, and โฉมตระการเกศริน. 2017. “ความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดน้ำนมข้าวโพดพาสเจอร์ไรส์ในร้านสะดวกซื้อ เขตกรุงเทพมหานคร”. Panyapiwat Journal 9 (2), 60-68. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/97863.