ชาญวิจิตรชลิดา, and เจษฎาลักษณ์วิโรจน์. 2017. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำงานของทีมด้านความคล้ายคลึงกันที่มีต่อทีมงานที่มีประสิทธิภาพในหน่วยงานทางการศึกษา”. Panyapiwat Journal 9 (2), 95-106. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/97871.