สราญรมย์ดวงตา, สราญรมย์กรกมล, and สราญรมย์อภิรดี. 2017. “การศึกษาความคุ้มค่าในการแปรรูปขยะอินทรีย์เป็นก๊าซชีวภาพในพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรี”. Panyapiwat Journal 9 (2), 244-53. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/97914.