เฉลิมทอง จรูญ. 2017. “แนวทางปฏิบัติ 6 หลักการในการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”. Panyapiwat Journal 9 (2):267-79. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/97918.