จันทร์สนามว., หิรัญคำภ., หงษ์คำมีม. and สำราญรื่นอ. (2018) “ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นและพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านอาหารประเภทบริการตนเองในจังหวัดชัยภูมิ”, Panyapiwat Journal, 10(1), pp. 29-40. Available at: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/120647 (Accessed: 24February2020).