เทพประสิทธิ์พ. and เจษฎาลักษณ์ว. (2018) “ความสามารถในการพัฒนาตนเองที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ผ่านบุคลิกภาพแบบประนีประนอมของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน”, Panyapiwat Journal, 10(1), pp. 107-120. Available at: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/120664 (Accessed: 6June2020).