วริศจันทร์เปล่งร., สตะเวทินป. and หาญพงศ์พันธุ์พ. (2018) “การใช้ภาษาเพื่อการโฆษณาในนิตยสารวัยรุ่น”, Panyapiwat Journal, 10(1), pp. 144-158. Available at: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/120668 (Accessed: 28May2020).