อินทรจันทร์ ป. and ธีระธัญศิริกุล ฬ. (2019) “KEY SUCCESS FACTORS OF ENTREPRENEURS IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE”, Panyapiwat Journal, 11(1), pp. 289–303. Available at: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/186301 (Accessed: 24 May 2022).