สงสระบุญร. (1) “การรับรู้คุณภาพการให้บริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสาร แบบปากต่อปากของโรงพยาบาลเอกชน”, Panyapiwat Journal, 5(2), pp. 16-29. Available at: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/20019 (Accessed: 20October2021).