กิ่งแก้วช. (1) “การทบทวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทำนายสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่ในธุรกิจ”, Panyapiwat Journal, 50, pp. 256-271. Available at: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/20114 (Accessed: 3June2020).