สมบุญตนนท์ม., เปรมัษเฐียรเ. and ศรีพฤทธิ์เกียรติก. (2019) “AN OPERATION AND MARKETING MARGIN OF HYDROPONICS VEGETABLE SUPPLY CHAIN”, Panyapiwat Journal, 11(2), pp. 147-161. Available at: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/207515 (Accessed: 5July2020).