พงศ์วิริทธิ์ธรร. and ภัควิภาสภ. (1) “แนวทางการพัฒนาศักยภาพโลจิสติกส์ของกลุ่มประเทศ ลุ่มน้ำโขงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: ท่าเรือเชียงแสน”, Panyapiwat Journal, 6(1), pp. 46-59. Available at: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/24557 (Accessed: 24September2020).