พงศ์วิริทธิ์ธร ร. and ภัควิภาส ภ. (2015) “แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดของอาบน้ำแร่และภูมิปัญญาไทย เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว: ดอยปู่หมื่น”, Panyapiwat Journal, 7(2), pp. 14–25. Available at: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/39112 (Accessed: 1 July 2022).