ภานุภ์คนันท์ช., ณ ปทุมศ. and ลักษิตามาศป. (2015) “การพัฒนาตัวแบบกลยุทธ์การตลาดบริการ เพื่อสร้างคุณค่าการรับรู้อาหารไทยประยุกต์สู่ตลาดอาเซียน”, Panyapiwat Journal, 7(2), pp. 26-38. Available at: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/39114 (Accessed: 28May2020).