เข็มทองส. (2015) “ปัจจัยที่มีผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร ในความคิดเห็นของผู้บริโภค เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง: กรณีศึกษา สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3”, Panyapiwat Journal, 7(2), pp. 111-123. Available at: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/39130 (Accessed: 10July2020).