โตประเสริฐพงศ์น. (2015) “ปัจจัยที่มีผลต่อการริเริ่มให้มีการกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนไทย”, Panyapiwat Journal, 7(2), pp. 202-212. Available at: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/39187 (Accessed: 10July2020).