มหาสินไพศาลท. (2015) “บทบรรณาธิการ”, Panyapiwat Journal, 70. Available at: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/44587 (Accessed: 21February2020).