พงศ์วิริทธิ์ธร ร. and ภัควิภาส ภ. (2016) “แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชนบนพื้นที่สูง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่: สวนกุหลาบ”, Panyapiwat Journal, 8(1), pp. 79–90. Available at: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/55723 (Accessed: 29 June 2022).