ปานยินดีจ., คงคล้ายจ. and เจษฎาลักษณ์ว. (2016) “ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างจริยธรรมองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ”, Panyapiwat Journal, 80, pp. 156-171. Available at: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/65622 (Accessed: 5August2020).