พิชญ์พิบุลต., เทียมพิทักษ์น. and ธรรมเกื้อกูลน. (2016) “การประยุกต์ใช้โกลด์เดนบอล อัลกอริทึม เพื่อแก้ปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะ ในรูปแบบที่มีการใช้ยานพาหนะร่วมกันระหว่างของบริษัท และการจัดจ้าง”, Panyapiwat Journal, 8(2), pp. 41-50. Available at: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/65646 (Accessed: 30May2020).