เพ็ญศิริกุลส. (2016) “ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ความเครียดในการทำงานต่อพฤติกรรมองค์การเชิงบวก”, Panyapiwat Journal, 8(2), pp. 111-121. Available at: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/65652 (Accessed: 15July2020).