อัตถากรส. (2016) “การจัดการ: องค์ความรู้และการพัฒนาตัวแบบทางทฤษฎี”, Panyapiwat Journal, 8(2), pp. 215-226. Available at: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/65662 (Accessed: 19January2021).