พงศ์วิริทธิ์ธร ร., ภัควิภาส ภ., ทรงศิริโรจน์ ส. and กันทะวงศ์วาร เ. (2017) “ส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจซื้อหัตถกรรมสิ่งทอ จากภูมิปัญญาชนเผ่าชาติพันธุ์ล้านนา: ชนเผ่าปกาเกอะญอ”, Panyapiwat Journal, 9(1), pp. 25–37. Available at: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/85018 (Accessed: 1 July 2022).