เพ็งลี ส. and สรไกรกิติกูล ม. (2017) “การพัฒนาแผนการรักษาพนักงานแบบมีส่วนร่วม”, Panyapiwat Journal, 9(1), pp. 59–69. Available at: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/85022 (Accessed: 12 August 2022).