ลีลาธนาพิพัฒน์ จ. and เจษฎาลักษณ์ ว. (2017) “ความคลุมเครือในบทบาท ความขัดแย้งในบทบาท และหน้าที่รับผิดชอบมากเกินไป ส่งผลต่อความตั้งใจลาออกจากงานของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน”, Panyapiwat Journal, 9(1), pp. 96–107. Available at: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/85025 (Accessed: 20 August 2022).