ชัยวงค์ษา ห. and เพิ่มเพียร ธ. (2017) “การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานภาคเอกชน”, Panyapiwat Journal, 9(1), pp. 108–120. Available at: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/85026 (Accessed: 20 August 2022).