ลักษิตามาศป. and ณ ปทุมศ. (2017) “กลยุทธ์การตลาดสีเขียวและคุณค่าร่วม: ธุรกิจนำเที่ยวไทยในตลาดเออีซี”, Panyapiwat Journal, 9(2), pp. 18-30. Available at: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/94353 (Accessed: 19January2021).