ทิพยไกรศรส. and วรรณรัตส. (2017) “ผลกระทบของความสามารถและความอ่อนแอของห่วงโซ่อุปทานที่มีผลต่อความยืดหยุ่นในห่วงโซ่อุปทานและส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน”, Panyapiwat Journal, 9(2), pp. 36-48. Available at: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/97825 (Accessed: 5August2020).