เจียมธีระนาถ ว. and ดอนขวา ข. (2017) “ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความเจริญเติบโตขององค์กรของโรงแรม 3-5 ดาว ในจังหวัดนครราชสีมา”, Panyapiwat Journal, 9(2), pp. 49–59. Available at: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/97830 (Accessed: 5 July 2022).