ศรีบุรีรักษ์ภ., แย้มบรรจงเ., นาคะศิริศ. and โฉมตระการเ. (2017) “ความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดน้ำนมข้าวโพดพาสเจอร์ไรส์ในร้านสะดวกซื้อ เขตกรุงเทพมหานคร”, Panyapiwat Journal, 9(2), pp. 60-68. Available at: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/97863 (Accessed: 24September2020).