สราญรมย์ด., สราญรมย์ก. and สราญรมย์อ. (2017) “การศึกษาความคุ้มค่าในการแปรรูปขยะอินทรีย์เป็นก๊าซชีวภาพในพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรี”, Panyapiwat Journal, 9(2), pp. 244-253. Available at: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/97914 (Accessed: 24September2020).