แซ่ติ่มส. (2017) “PAYMENT GATEWAY: หัวใจระบบชำระเงินพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์”, Panyapiwat Journal, 9(2), pp. 254-266. Available at: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/97916 (Accessed: 4June2020).