เฉลิมทอง จ. (2017) “แนวทางปฏิบัติ 6 หลักการในการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”, Panyapiwat Journal, 9(2), pp. 267–279. Available at: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/97918 (Accessed: 12 August 2022).