[1]
จันทร์สนามว., หิรัญคำภ., หงษ์คำมีม., and สำราญรื่นอ., “ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นและพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านอาหารประเภทบริการตนเองในจังหวัดชัยภูมิ”, PANYAPIWAT JOURNAL, vol. 10, no. 1, pp. 29-40, Apr. 2018.