[1]
เทพประสิทธิ์พ. and เจษฎาลักษณ์ว., “ความสามารถในการพัฒนาตนเองที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ผ่านบุคลิกภาพแบบประนีประนอมของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน”, PANYAPIWAT JOURNAL, vol. 10, no. 1, pp. 107-120, Apr. 2018.