[1]
ทับทิมจรูญ ณ., “การประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อรองรับ Prosumer 4.0”, PANYAPIWAT JOURNAL, ปี 10, ฉบับที่ 1, น. 261–278, เม.ย. 2018.