[1]
มหาสินไพศาลร. ด., “บทบรรณาธิการ”, PANYAPIWAT JOURNAL, vol. 10, no. 1, Apr. 2018.