[1]
อินทร์ชัย จ. และ สรไกรกิติกูล ม., “การเปลี่ยนแปลงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน: กรณีศึกษา บริษัทธุรกิจครอบครัว”, PANYAPIWAT JOURNAL, ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 136–147, ส.ค. 2018.