[1]
อภิรุ่งเรืองสกุล ณ. และ เจษฎาลักษณ์ ว., “อิทธิพลของทรัพยากรในงานและการยอมรับในงานที่มีต่อผลการปฏิบัติงานด้านการบริการ ผ่านความพยายามทุ่มเทของพนักงานฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการธุรกิจค้าปลีก”, PANYAPIWAT JOURNAL, ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 169–182, เม.ย. 2019.