[1]
มนอยู่พะเนา เ. และ สุมิตสวรรค์ ว., “แนวทางการพัฒนาความสุขในองค์การ กรณีศึกษาองค์การความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน”, PANYAPIWAT JOURNAL, ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 262–272, เม.ย. 2019.